Cím

1161 Budapest, Hársfavirág utca 53. fsz.1. 1-es kapucsengő

a

Szakmai fogalomtár

  1. Nyitólap
  2. Fogalomtár
Az alábbiakban a gazdálkodó szervezetekkel, azok működésével, a bészámfejtéssel, az adózással és a könyveléssel kapcsolatos alapfogalmak tisztázására szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani.

Adózott eredmény

Az adóalany tárgyévben elért eredménye, amelyet úgy kapunk, hogy az adózás előtti eredményből kivonjuk a befizetett adót.

Aktív időbeli elhatárolás

Olyan, eredményt növelő költségek és bevételek elszámolása, melyekről a számlák december 31-e után érkeznek, de még a lezárt évet terhelik.

Alapítói vagyon

A vállalkozás alapításakor a tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére pénzbeli és nem pénzbeli eszközök. (tőke)

Amortizációs kulcs

Amelyet a vállalkozó saját maga határoz meg a tárgyi eszközök élettartalma alapján.

Beszámoló

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és annak változásairól az üzleti év lezárását követően készített írásos jelentés, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján három formája van: éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló. Kötelező tartalmi elemei: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés.

Befektetett eszköz

Azon tárgyi és befektetett pénzügyi eszközök, továbbá immateriális javak összessége, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy éven túl, tartósan szolgálják.

Bizonylat

Az egyszeres vagy kettős könyvelési nyilvántartás keretében a gazdasági eseményekről a bekövetkezésük időpontjában kiállított okmány.

Bruttó érték

A tárgyi eszközök tényleges beszerzési vagy előállítási költsége. Ezen az értéken kell a tárgyi eszközt és az immateriális javakat aktiválni.

Eredménykimutatás

A vállalkozó mérleg szerinti eredményéről (hozamok és ráfordítások) készült számviteli okmány, amely egy adott időszakra szól.

Eredménytartalék

Az előző évek mérleg szerinti, a társaság működése során felhalmozott eredményének különböző tételekkel korrigált összege.

Értékcsökkenés

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódásának pénzben kifejezett értéke.

Forgóeszközök

Azon eszközök csoportja, amelyek jellemzően egy termelési ciklusban, egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet: készletek, követelések, pénzeszközök és értékpapírok.

Főkönyvi kivonat

Olyan összesítő, a könyvelés számszaki ellenőrzésére szolgáló kimutatás, amely felsorolásszerűen tartalmazza az egyes főkönyvi számlák megnevezését, azok forgalmát és egyenlegét.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön és hitel, továbbá az alapítókkal szembeni és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, illetve a kötvénykibocsátás.

Időbeli elhatárolás elve

Az olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és ráfordításai között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

Jegyzett tőke

A cégbíróságon bejegyzett alapítói vagyon (saját tőke), a létesítő okiratban meghatározott összegben.

Könyvvitel

A gazdasági események naprakész, bizonylaton alapuló, időrendi sorrendben és zárt rendszerben, a valóságnak megfelelően történő feljegyzése. Egyszeres könyvvitel szerint azok a nem közhasznú szervezetek vezethetik a nyilvántartásokat, akiknek a nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió Ft-ot két egymást követő évben. Ez esetben a gazdasági eseményeket, a vagyonban bekövetkező változásokat a pénzmozgással egyidejűleg, annak bekövetkeztekor tartja nyilván. Kettős könyvvitelt vezet az a vállalkozás, aki a gazdasági tevékenység egészét: az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a teljesítményelv alapján, főkönyvi számlákon tartja nyilván.

Kötelezettségek

Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások (hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak), amelyek pénzügyi kiegyenlítése még nem, de teljesítése szerződésszerűen megtörtént.

Követelések

Azok a szállítási, szolgáltatási, termékértékesítési és egyéb szerződésekből (értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, kölcsönnyújtás, előlegfizetés) jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyeket a vállalkozó már teljesített, a szerződő fél a teljesítést elfogadta, de a pénzbeli kiegyenlítés még nem történt meg.

Leltár

A mérleg alapdokumentuma; olyan tételesen és ellenőrizhető módon – a leltározás során – elkészített kimutatás, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait, illetve azok egyes csoportjainak valóságban meglévő állományát egy adott időpontra vonatkozóan, mennyiségben és értékben részletesen tartalmazza.

Leltározás

Meghatározott módon és időpontra elvégzett tevékenység, amelynek célja az eszközök és források (vállalkozás vagyona) valóságban fellelhető mennyiségének és értékének – méréssel, számlálással, ellenőrzéssel – történő, tételes számbavétele.

Mérleg

A vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben, összevontan összetétel és eredet szerint tartalmazó (kétoldalú vagy egyoldalú) kimutatás.

Összköltség típusú eredménykimutatás

Az üzleti évben felmerült költségeket költségnemenként összefoglaló dokumentum.

Passzív időbeli elhatárolás

A vállalkozás eredményét csökkentő elszámolás, melynek célja a beszámolási időszak valós eredményének megállapítása érdekében a költségek, a ráfordítások és a bevételek összegének korrigálása.

Pénztárkönyv

Az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások pénzbevételeinek és pénzkiadásainak (teljes üzleti pénzforgalom) elszámolására szolgáló, az adóelszámolásokhoz szükséges adatokat tartalmazó dokumentum.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

A saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények közvetlen önköltségen számított értéke.

Számlarend

Az egységes számlakeretre épülő, megbízható adatok összessége, ez biztosítja a számviteli törvényben előírt beszámolási kötelezettség teljesítését: a számla számjelét, megnevezését, tartalmát, a főkönyvi és analitikus nyilvántartással való kapcsolatát tartalmazza.

Számvitel

Olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Számviteli alapelvek

Nemzetközileg (számviteli törvényben) rögzített alapelvek, amelyeket a valós vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetet mutató beszámoló készítéséhez érvényesíteni kell.

Személyi jellegű ráfordítások

A bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, továbbá a fizetendő járulékok összege.

Tárgyi eszközök

A befektetett anyagi eszközök csoportja, amely a vállalkozás tevékenységét tartósan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgálja.

Tőketartalék

A tulajdonosoknak vagy az alapítóknak a jegyzett tőkén felüli végleges befizetéseinek összege.

Üzleti vagy cégérték

Az az eszmei érték, melyet a vállalkozás hírneve, ismertsége, hitelképessége, márkája stb. jelent: a vállalkozás értékesítése esetén a megvásárolt cégért fizetett ellenérték és annak saját tőke értéke közötti különbözet. Negatív üzleti vagy cégérték a mérlegben nem mutatható ki.

Vagyoni értékű jogok

Az immateriális javak között kimutatott, ellenérték fejében szerzett jogok, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, és nem tartoznak a szellemi termékek közé. Ilyenek például a bérleti, a használati, a koncessziós és a játékjog, a márkanév, a licencek, és az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.

Vállalkozás

Olyan gazdálkodó szervezet, aki saját nevében és kockázatára, nyereség és vagyonszerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatási tevékenységet folytat, és nem tartozik a költségvetési és egyéb szervek körébe.

 

Amennyiben irodánkat bízza meg a könyveléssel, két havi díjmentes szolgáltatást, illetve ingyenes cégalapítást biztosítunk az Ön számára. Szeretnénk figyelmébe ajánlani, hogy cégünk bérszámfejtéssel és adótanácsadással is foglalkozik, ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!